Chọn đuôi tên miền theo danh mục
Xem:
Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
Giá mới 339,000 VND
1 Năm
Chuyển về 305,000 VND
1 Năm
Gia hạn 339,000 VND
1 Năm
.net
Giá mới 340,000 VND
1 Năm
Chuyển về 319,000 VND
1 Năm
Gia hạn 340,000 VND
1 Năm
.org
Giá mới 338,000 VND
1 Năm
Chuyển về 338,000 VND
1 Năm
Gia hạn 338,000 VND
1 Năm
.biz
Giá mới 375,000 VND
1 Năm
Chuyển về 375,000 VND
1 Năm
Gia hạn 375,000 VND
1 Năm
.me
Giá mới 1,025,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,025,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,025,000 VND
1 Năm
.mobi
Giá mới 599,000 VND
1 Năm
Chuyển về 599,000 VND
1 Năm
Gia hạn 599,000 VND
1 Năm
.name
Giá mới 330,000 VND
1 Năm
Chuyển về 330,000 VND
1 Năm
Gia hạn 330,000 VND
1 Năm
.ws
Giá mới 680,000 VND
1 Năm
Chuyển về 680,000 VND
1 Năm
Gia hạn 680,000 VND
1 Năm
.co
Giá mới 740,000 VND
1 Năm
Chuyển về 740,000 VND
1 Năm
Gia hạn 740,000 VND
1 Năm
.cc
Giá mới 499,000 VND
1 Năm
Chuyển về 499,000 VND
1 Năm
Gia hạn 499,000 VND
1 Năm
.tv
Giá mới 880,000 VND
1 Năm
Chuyển về 880,000 VND
1 Năm
Gia hạn 880,000 VND
1 Năm
.xxx
Giá mới 2,900,000 VND
1 Năm
Chuyển về 3,290,000 VND
1 Năm
Gia hạn 2,900,000 VND
1 Năm
.pro
Giá mới 490,000 VND
1 Năm
Chuyển về 490,000 VND
1 Năm
Gia hạn 490,000 VND
1 Năm
.pw
Giá mới 560,000 VND
1 Năm
Chuyển về 560,000 VND
1 Năm
Gia hạn 560,000 VND
1 Năm
.us
Giá mới 320,000 VND
1 Năm
Chuyển về 320,000 VND
1 Năm
Gia hạn 320,000 VND
1 Năm
.ca
Giá mới 599,000 VND
1 Năm
Chuyển về 599,000 VND
1 Năm
Gia hạn 599,000 VND
1 Năm
.bz
Giá mới 600,000 VND
1 Năm
Chuyển về 600,000 VND
1 Năm
Gia hạn 600,000 VND
1 Năm
.asia
Giá mới 450,000 VND
1 Năm
Chuyển về 450,000 VND
1 Năm
Gia hạn 450,000 VND
1 Năm
.in
Giá mới 349,000 VND
1 Năm
Chuyển về 349,000 VND
1 Năm
Gia hạn 349,000 VND
1 Năm
.hk
Giá mới 1,500,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,500,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,500,000 VND
1 Năm
.sg
Giá mới 1,000,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,000,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,000,000 VND
1 Năm
.eu
Giá mới 300,000 VND
1 Năm
Chuyển về 280,000 VND
1 Năm
Gia hạn 300,000 VND
1 Năm
.fr
Giá mới 550,000 VND
1 Năm
Chuyển về 500,000 VND
1 Năm
Gia hạn 550,000 VND
1 Năm
.de
Giá mới 264,000 VND
1 Năm
Chuyển về 240,000 VND
1 Năm
Gia hạn 264,000 VND
1 Năm
.com.au
Giá mới 603,000 VND
1 Năm
Chuyển về 603,000 VND
1 Năm
Gia hạn 603,000 VND
1 Năm
.com.tw
Giá mới 800,000 VND
1 Năm
Chuyển về 800,000 VND
1 Năm
Gia hạn 800,000 VND
1 Năm
.co.nz
Giá mới 600,000 VND
1 Năm
Chuyển về 600,000 VND
1 Năm
Gia hạn 600,000 VND
1 Năm
.media
Giá mới 800,000 VND
1 Năm
Chuyển về 800,000 VND
1 Năm
Gia hạn 800,000 VND
1 Năm
.photography
Giá mới 760,000 VND
1 Năm
Chuyển về 760,000 VND
1 Năm
Gia hạn 760,000 VND
1 Năm
.news
Giá mới 650,000 VND
1 Năm
Chuyển về 650,000 VND
1 Năm
Gia hạn 650,000 VND
1 Năm
.land
Giá mới 760,000 VND
1 Năm
Chuyển về 760,000 VND
1 Năm
Gia hạn 760,000 VND
1 Năm
.xyz sale!
Giá mới 299,000 VND
1 Năm
Chuyển về 299,000 VND
1 Năm
Gia hạn 299,000 VND
1 Năm
.tips
Giá mới 763,000 VND
1 Năm
Chuyển về 763,000 VND
1 Năm
Gia hạn 763,000 VND
1 Năm
.top
Giá mới 360,000 VND
1 Năm
Chuyển về 360,000 VND
1 Năm
Gia hạn 360,000 VND
1 Năm
.uk
Giá mới 215,000 VND
1 Năm
Chuyển về 215,000 VND
1 Năm
Gia hạn 215,000 VND
1 Năm
.link
Giá mới 350,000 VND
1 Năm
Chuyển về 350,000 VND
1 Năm
Gia hạn 350,000 VND
1 Năm
.site
Giá mới 690,000 VND
1 Năm
Chuyển về 690,000 VND
1 Năm
Gia hạn 690,000 VND
1 Năm
.club
Giá mới 576,000 VND
1 Năm
Chuyển về 576,000 VND
1 Năm
Gia hạn 576,000 VND
1 Năm
.online
Giá mới 870,000 VND
1 Năm
Chuyển về 870,000 VND
1 Năm
Gia hạn 870,000 VND
1 Năm
.website
Giá mới 470,000 VND
1 Năm
Chuyển về 470,000 VND
1 Năm
Gia hạn 470,000 VND
1 Năm
.men
Giá mới 715,000 VND
1 Năm
Chuyển về 715,000 VND
1 Năm
Gia hạn 715,000 VND
1 Năm
.space
Giá mới 499,000 VND
1 Năm
Chuyển về 499,000 VND
1 Năm
Gia hạn 499,000 VND
1 Năm
.io
Giá mới 1,800,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,800,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,800,000 VND
1 Năm
.fun
Giá mới 599,000 VND
1 Năm
Chuyển về 599,000 VND
1 Năm
Gia hạn 599,000 VND
1 Năm
.trade
Giá mới 721,000 VND
1 Năm
Chuyển về 721,000 VND
1 Năm
Gia hạn 721,000 VND
1 Năm
.host
Giá mới 1,955,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,955,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,955,000 VND
1 Năm
.best
Giá mới 509,000 VND
1 Năm
Chuyển về 509,000 VND
1 Năm
Gia hạn 509,000 VND
1 Năm
.press
Giá mới 1,700,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,700,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,700,000 VND
1 Năm
.gift
Giá mới 610,000 VND
1 Năm
Chuyển về 610,000 VND
1 Năm
Gia hạn 610,000 VND
1 Năm
.zone
Giá mới 1,020,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,020,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,020,000 VND
1 Năm
.es
Giá mới 264,000 VND
1 Năm
Chuyển về 230,000 VND
1 Năm
Gia hạn 264,000 VND
1 Năm
.tech
Giá mới 1,220,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,220,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,220,000 VND
1 Năm
.company
Giá mới 480,000 VND
1 Năm
Chuyển về 480,000 VND
1 Năm
Gia hạn 480,000 VND
1 Năm
.co.kr
Giá mới 1,200,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,200,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,200,000 VND
1 Năm
.info
Giá mới 490,000 VND
1 Năm
Chuyển về 490,000 VND
1 Năm
Gia hạn 490,000 VND
1 Năm
.art
Giá mới 328,000 VND
1 Năm
Chuyển về 328,000 VND
1 Năm
Gia hạn 328,000 VND
1 Năm
.studio
Giá mới 599,000 VND
1 Năm
Chuyển về 599,000 VND
1 Năm
Gia hạn 599,000 VND
1 Năm
.vn
Giá mới 700,000 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 418,182 VND
1 Năm
.com.vn
Giá mới 609,091 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 327,273 VND
1 Năm
.biz.vn
Giá mới 609,091 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 327,273 VND
1 Năm
.org.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.name.vn
Giá mới 74,545 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 47,273 VND
1 Năm
.edu.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.gov.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.ac.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.info.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.pro.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.health.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.int.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.haiphong.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.caobang.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.danang.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.lamdong.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.bacgiang.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.hanoi.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.net.vn
Giá mới 609,091 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 327,273 VND
1 Năm
.co.in
Giá mới 200,000 VND
1 Năm
Chuyển về 200,000 VND
1 Năm
Gia hạn 200,000 VND
1 Năm
.vip
Giá mới 427,000 VND
1 Năm
Chuyển về 427,000 VND
1 Năm
Gia hạn 427,000 VND
1 Năm
.email
Giá mới 760,000 VND
1 Năm
Chuyển về 760,000 VND
1 Năm
Gia hạn 760,000 VND
1 Năm
.nghean.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm
.store
Giá mới 1,200,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,200,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,200,000 VND
1 Năm
.design
Giá mới 1,283,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,283,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,283,000 VND
1 Năm
.party
Giá mới 740,000 VND
1 Năm
Chuyển về 740,000 VND
1 Năm
Gia hạn 740,000 VND
1 Năm
.live
Giá mới 650,000 VND
1 Năm
Chuyển về 650,000 VND
1 Năm
Gia hạn 650,000 VND
1 Năm
.pet
Giá mới 430,000 VND
1 Năm
Chuyển về 430,000 VND
1 Năm
Gia hạn 430,000 VND
1 Năm
.pink
Giá mới 430,000 VND
1 Năm
Chuyển về 430,000 VND
1 Năm
Gia hạn 430,000 VND
1 Năm
.red
Giá mới 430,000 VND
1 Năm
Chuyển về 430,000 VND
1 Năm
Gia hạn 430,000 VND
1 Năm
.school
Giá mới 770,000 VND
1 Năm
Chuyển về 770,000 VND
1 Năm
Gia hạn 770,000 VND
1 Năm
.blog
Giá mới 716,045 VND
1 Năm
Chuyển về 716,045 VND
1 Năm
Gia hạn 716,045 VND
1 Năm
.academy
Giá mới 680,000 VND
1 Năm
Chuyển về 680,000 VND
1 Năm
Gia hạn 680,000 VND
1 Năm
.marketing
Giá mới 715,000 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 715,000 VND
1 Năm
.digital
Giá mới 791,700 VND
1 Năm
Chuyển về 791,700 VND
1 Năm
Gia hạn 791,700 VND
1 Năm
.group
Giá mới 579,000 VND
1 Năm
Chuyển về 579,000 VND
1 Năm
Gia hạn 579,000 VND
1 Năm
.ph
Giá mới 1,100,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,100,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,100,000 VND
1 Năm
.capital
Giá mới 1,100,000 VND
1 Năm
Chuyển về 1,100,000 VND
1 Năm
Gia hạn 1,100,000 VND
1 Năm
.dev new!
Giá mới 530,000 VND
1 Năm
Chuyển về 530,000 VND
1 Năm
Gia hạn 530,000 VND
1 Năm
.cloud new!
Giá mới 530,000 VND
1 Năm
Chuyển về 530,000 VND
1 Năm
Gia hạn 530,000 VND
1 Năm
.shop
Giá mới 809,000 VND
1 Năm
Chuyển về 809,000 VND
1 Năm
Gia hạn 809,000 VND
1 Năm
.fashion
Giá mới 985,000 VND
1 Năm
Chuyển về 985,000 VND
1 Năm
Gia hạn 985,000 VND
1 Năm
.app
Giá mới 396,000 VND
1 Năm
Chuyển về 396,000 VND
1 Năm
Gia hạn 396,000 VND
1 Năm
.io.vn
Giá mới 74,545 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 74,545 VND
1 Năm
.com.mm
Giá mới 2,607,000 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 2,607,000 VND
1 Năm
.ai.vn
Giá mới 609,091 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 327,273 VND
1 Năm
.id.vn
Giá mới 445,455 VND
1 Năm
Chuyển về Không có
Gia hạn 236,364 VND
1 Năm

Mua thêm Web Hosting

Chọn các dịch vụ lưu trữ Web

Các gói dịch vụ đa dạng về thông số, phù hợp với mọi mức chi phí!

Tìm hiểu ngay

Chuyển tên miền về HOSTVN

Chuyển tên miền có nghĩa rằng bạn sẽ chuyển tên miền đang sử dụng từ một nhà cung cấp khác sang HOSTVN quản lý và sử dụng.*

* Không bao gồm các đuôi tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký và tên miền còn thời hạn 30 ngày.

Chuyển tên miền
0
Tên miền được chọn