Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Chỗ đặt máy chủ - Colocation tại Trung tâm dữ liệu FPT

Không gian tủ: 1U
Lưu lượng: Không giới hạn
Băng thông trong nước: 100Mbps
Băng thông quốc tế: 3Mbps/1Mbps
Công suất điện: 400W
Ổ cắm mạng: 100Mbps
Địa chỉ IP tĩnh: 01

Chỗ đặt máy chủ - Colocation tại Trung tâm dữ liệu VDC

Không gian tủ: 1U
Lưu lượng: Không giới hạn
Băng thông trong nước: 25Mbps
Băng thông quốc tế: 4Mbps
Công suất điện: 300W
Ổ cắm mạng: 100Mbps
Địa chỉ IP tĩnh: 01

Chỗ đặt máy chủ - Colocation tại Trung tâm dữ liệu ODS (HCM)

Không gian tủ: 2U
Lưu lượng tủ: Không giới hạn
Băng thông trong nước: 100Mbps
Băng thông quốc tế: 4Mbps/1Mbps
Công suất điện: 300W
Ổ cắm mạng: 100Mbps
Địa chỉ IP tĩnh: 02

Chỗ đặt máy chủ - Chỗ đặt máy chủ - Colocation tại Trung tâm dữ liệu Viettel IDC

Không gian tủ: 1U
Lưu lượng tủ: Không giới hạn
Băng thông trong nước: 100Mbps
Băng thông quốc tế: 3Mbps
Công suất điện: 300W
Ổ cắm mạng: 100Mbps
Địa chỉ IP tĩnh: 01

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)