Đăng ký Dịch vụ

  Lựa chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

Email Marketing - Email Marketing - E-Starter

Số Email/tháng: 7.000
Số Email/giờ: Không giới hạn
Danh sách Email, Số lượng người nhận: Không giới hạn
Email Template, Quản lý chiến dịch: Có sẵn

Email Marketing - Email Marketing - E-Basic

Số Email/tháng: 12.000
Số Email/giờ: Không giới hạn
Danh sách Email, Số lượng người nhận: Không giới hạn
Email Template, Quản lý chiến dịch: Có sẵn

Email Marketing - Email Marketing - E-Medium

Số Email/tháng: 25.000
Số Email/giờ: Không giới hạn
Danh sách Email, Số lượng người nhận: Không giới hạn
Email Template, Quản lý chiến dịch: Có sẵn

Email Marketing - Email Marketing - E-Premium

Số Email/tháng: 60.000
Số Email/giờ: Không giới hạn
Danh sách Email, Số lượng người nhận: Không giới hạn
Email Template, Quản lý chiến dịch: Có sẵn

Email Marketing - Email Marketing - E-Business

Số Email/tháng: 80.000
Số Email/giờ: Không giới hạn
Danh sách Email, Số lượng người nhận: Không giới hạn
Email Template, Quản lý chiến dịch: Có sẵn

Để đảm bảo tính hợp pháp của đăng ký này , IP của bạn (54.196.47.145)