Câu hỏi thường gặp

Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.


Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.
Khi gặp lỗi này các bạn vào Plesk
vào mục Tools & Settings
chọn IP Addresses
click vào IP server của mình
Chọn thuộc tính IP address is distributed as: Share
Click vào OK để hoàn thành

Bạn nên đọc

Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.


Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty. Khi gặp lỗi này các bạn vào Plesk vào mục Tools & Settings chọn IP Addresses click vào IP server của mình Chọn thuộc tính IP address is distributed as: Share Click vào OK để hoàn thành Xem thêm

DNS records for domain with such name already exist


Khi xóa domain hosting plesk thường hay lỗi không xóa domain của bãn trong dns vì thế sẽ gãy ra lỗi khi add lại domain đó vào hosing DNS records for domain with such name already exist. Khi gặp lỗi trên các bạn xử lý như sau 1. mở database psa (database... Xem thêm