Câu hỏi thường gặp

DNS records for domain with such name already exist


Khi xóa domain hosting plesk thường hay lỗi không xóa domain của bãn trong dns vì thế sẽ gãy ra lỗi khi add lại domain đó vào hosing DNS records for domain with such name already exist.

Khi gặp lỗi trên các bạn xử lý như sau

1. mở database psa (database của plesk) thường thì sẽ là mysql

2. bạn chạy query để tìm kiểm xem domain có tồn tại trong database không:

select z.name, r.host, r.type, r.val from dns_zone z, dns_recs r where  z.id=r.dns_zone_id and r.host like '%YOUR-DOMAIN%';
YOUR-DOMAIN: là domain mà bạn muốn add vào hosting

bạn sẽ thấy domain mà bạn muốn add trên hosting đã tồn tại. bạn xóa nó sau đó add lại domain là được. Thường domain sẽ tồn tại trong table dns_recs

  DELETE FROM `dns_recs` WHERE DisplayHost LIKE '%domain.com%';

Bạn nên đọc

Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty.


Error: It is impossible to create a subscription: IP pool is empty. Khi gặp lỗi này các bạn vào Plesk vào mục Tools & Settings chọn IP Addresses click vào IP server của mình Chọn thuộc tính IP address is distributed as: Share Click vào OK để hoàn thành Xem thêm

DNS records for domain with such name already exist


Khi xóa domain hosting plesk thường hay lỗi không xóa domain của bãn trong dns vì thế sẽ gãy ra lỗi khi add lại domain đó vào hosing DNS records for domain with such name already exist. Khi gặp lỗi trên các bạn xử lý như sau 1. mở database psa (database... Xem thêm