Đăng ký tài khoản khách hàng tại HOSTVN

Khởi tạo tài khoản Khách hàng tại HOSTVN
Tài khoản khách hàng tại HOSTVN là tài khoản khách hàng sử dụng để tương tác thông tin với HOSTVN. Bao gồm Đăng ký dịch vụ, Quản lý dịch vụ, Gửi và xác nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ. Địa chỉ Email của khách hàng chính là tên đăng nhập vào tài khoản khách hàng, đồng thời cũng chính là địa chỉ Email để nhận các thông tin, thông báo về đơn hàng, dịch vụ mà HOSTVN gửi cho khách hàng. Do vậy địa chỉ Email Quý khách nhập vào phải đang tồn tại và được sử dụng. Mật khẩu tài khoản khách hàng Quý khách nên sử dụng mật khẩu khác với mật khẩu của email để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của Quý khách.

Thông tin đăng nhập

Câu hỏi bảo mật

Sử dụng để xác nhận thông tin trong trường hợp Quý khách quên mật khẩu.

Thông tin cá nhân

Vui lòng nhập thông tin cá nhân đây một cách chính xác, đầy đủ để HOSTVN thuận tiện trong quá trình làm hợp đồng dịch vụ cho Quý khách.

Mã bảo mật và xác nhận