Khởi tạo tà i khoản Khách hà ng tại HOSTVN
Tà i khoản khách hà ng tại HOSTVN là tà i khoản khách hà ng sử dụng để tương tác thông tin với HOSTVN. Bao gồm Đăng ký dịch vụ, Quản lý dịch vụ, Gửi và xác nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ. Địa chỉ Email của khách hà ng chính là tên đăng nhập và o tà i khoản khách hà ng, đồng thời cũng chính là địa chỉ Email để nhận các thông tin, thông báo về đơn hà ng, dịch vụ mà HOSTVN gửi cho khách hà ng. Do vậy địa chỉ Email Quý khách nhập và o phải đang tồn tại và được sử dụng. Mật khẩu tà i khoản khách hà ng Quý khách nên sử dụng mật khẩu khác với mật khẩu của email để đảm bảo tính bảo mật cho tà i khoản của Quý khách.

Login Informations

Security question

(Use in case recovery your password)

Personal Information

(Please enter your personal details and billing information to checkout.)

Spam Bot Verification