CloudLinux Solo

Bắt đầu từ
145,000 đ 1 tháng
  • Số lượng 01 license
  • Số lượng tài khoản tối đa 01
  • Dành cho VPS và Server

CloudLinux Shared

Bắt đầu từ
284,167 đ 1 tháng
  • Số lượng 01 license
  • Số lượng tài khoản tối đa
  • Dành cho VPS và Server

Imunify360 - 30 User

Bắt đầu từ
360,000 đ 1 tháng
  • Số lượng 30 user/ 1 Server
  • Dành cho VPS/Server

Imunify360 - 250 Users

Bắt đầu từ
540,000 đ 1 tháng
  • Số lượng 250 user/ 1 Server
  • Dành cho VPS/Server