CDN - 1

Bắt đầu từ
  • Dung lượng 1.000 GB
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.

CDN - 2

Bắt đầu từ
  • Dung lượng 5.000 GB
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.

CDN - 3

Bắt đầu từ
  • Dung lượng 20.000 GB
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.

CDN - 4

Bắt đầu từ
  • Dung lượng 50.000 GB
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.

CDN - 5

Bắt đầu từ
  • Dung lượng 100.000 GB
  • Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.