M365 - Business Basic

Bắt đầu từ
72,500 đ 1 tháng
 • Dung lượng mail 50GB/ 1 user
 • Onedrive 1TB/ 1 user
 • Office trên Desktop không
 • Miễn phí chuyển dữ liệu

M365 - Business Standard

Bắt đầu từ
230,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng mail 50GB/ 1 user
 • Onedrive 1TB/ 1 user
 • Office trên Desktop
 • Bao gồm tính năng gói Basic
 • Miễn phí chuyển dữ liệu

M365 - Business Premium

Bắt đầu từ
560,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng mail 50GB/ 1 user
 • Onedrive 1TB/ 1 user
 • Office trên Desktop
 • Bao gồm tính năng gói Standard
 • Miễn phí chuyển dữ liệu