Comodo PositiveSSL

Starting from
14,583 đ Monthly
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Bảo hiểm $10.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Comodo PositiveSSL Wildcard

Starting from
179,167 đ Monthly
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không giới hạn
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Bảo hiểm $10.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Comodo PositiveSSL Multi-Domain

Starting from
125,000 đ Monthly
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 03
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Có hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Phí SAN 1,180,000 đ/SAN
 • Bảo hiểm $50.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard

Starting from
475,000 đ Monthly
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 03
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Có hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Phí SAN 2,098,000 đ/SAN
 • Bảo hiểm $50.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Comodo Multi-Domain SSL

Starting from
333,333 đ Monthly
 • Chứng thực OV
 • Số domain bảo mật 03
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Có hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Phí SAN 2,268,000 đ/SAN
 • Bảo hiểm $500.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Comodo Positive EV SSL

Starting from
162,500 đ Monthly
800,000 Setup Fee
 • Chứng thực EV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai 800,000đ
 • Bảo hiểm $1.000.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Comodo EV SSL

Starting from
200,000 đ Monthly
800,000 Setup Fee
 • Chứng thực EV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai 800,000đ
 • Bảo hiểm $1.750.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Comodo Multi-Domain EV SSL

Starting from
766,667 đ Monthly
800,000 Setup Fee
 • Chứng thực EV
 • Số domain bảo mật 03
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Có hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Phí SAN 2,268,000 đ/SAN
 • Bảo hiểm $1.750.000
 • Hiển thị kết nối an toàn