COLO - 1

Starting from
1,400,000 đ Monthly
 • Không gian tủ 1U
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 3Mbps/1Mbps
 • Công suất điện 400W
 • Ổ cắm mạng 1Gbps
 • Địa chỉ IP tĩnh 01

COLO - 2

Starting from
1,900,000 đ Monthly
 • Không gian tủ 1U
 • Băng thông trong nước 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 3Mbps/1Mbps
 • Công suất điện 400W
 • Ổ cắm mạng 1Gbps
 • Địa chỉ IP tĩnh 01

COLO - 3

Starting from
2,100,000 đ Monthly
 • Không gian tủ 2U
 • Băng thông trong nước 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 3Mbps/1Mbps
 • Công suất điện 400W
 • Ổ cắm mạng 1Gbps
 • Địa chỉ IP tĩnh 01

COLO - 4

Starting from
2,400,000 đ Monthly
 • Không gian tủ 2U
 • Băng thông trong nước 300Mbps
 • Băng thông quốc tế 3Mbps/1Mbps
 • Công suất điện 400W
 • Ổ cắm mạng 1Gbps
 • Địa chỉ IP tĩnh 01

Included With Every Plan

 • Đặt tại Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn Tier 3
 • KVM hỗ trợ việc quản lý máy chủ từ xa
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Băng thông quốc tế 3Mbps/1Mbps
 • Công suất điện 400W
 • UPS/ Máy phát điện dự phòng
 • Ổ cắm mạng 1 Gbps
 • Địa chỉ IP Public 01